wiki.ifm.liu.se

Documenting the world as we know IT

User Tools

Site Tools


gtu:snabbguide_i_subversion

Man kan använda subversion utan att starta ett dedikerat serverprogram. Subversion använder då 'ssh' för komunikation över nätverk.

Skapa en ny repository på sun-systemet, eller egen Linux/MacOSX-burk:

svnadmin create /path/to/repo --fs-type fsfs

Checka ut en arbetskopia till en annan dator:

svn co svn+ssh://<user>@dator.ifm.liu.se/path/to/repo

Addera en fil, eller katalog, till repon:

svn add <file>

Flytta, kopiera eller radera en fil, eller katalog, i repon:

svn move/copy/delete <file1> [<file2>]

Commita ändringar till repon:

svn ci -m "Logg message"

Uppdatera arbetskopian med ändringar andra har commitat till repon:

svn update
gtu/snabbguide_i_subversion.txt · Last modified: 2009-11-12 11:12 (external edit)